Nieuws

Lokaal bestuur Moorslede kiest resoluut de fiets en trager verkeer in nieuw mobiliteitsplan.

Het vorige mobiliteitsplan van de gemeente Moorslede dateert van 2012. Gezien mobiliteit sterk evoluerend is, werd er door het bestuur voor gekozen om via een sneltoets het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen rond bepaalde thema’s:

  • Snelheidsbeleid
  • Schoolomgevingen en schoolroutes
  • Parkeerbeleid
  • Fietsroutenetwerk en Trage Wegen
  • Ruimtelijke ontwikkelingen in Dadizele

Ondertussen is de uitwerkingsfase afgerond en ligt deze ter advies voor op de gemeenteraad van oktober, vooraleer kan overgegaan worden tot de definitieve goedkeuring moet hiervan nog een beleidsplan opgemaakt worden en voorgelegd worden ter advies aan verschillende instanties.

Toch willen we de inwoners al wat meer toelichting geven over de verschillende thema’s.

 

Snelheidsbeleid

“De gemeente krijgt regelmatig klachten van burgers rond overdreven snelheden op de lokale wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom en ook in de schoolomgevingen wordt de zone 30 niet altijd gerespecteerd. Snelheidsmetingen bevestigen dat er op verschillende assen te snel wordt gereden en er werd ook vastgesteld dat het snelheidsbeleid te gedifferentieerd is. Op sommige wegsegmenten  worden er verschillende snelheidslimieten opgelegd met korte tussenafstanden, wat vaak zeer verwarrend overkomt voor automobilisten.,” zegt schepen voor mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK)

“In het nieuwe mobiliteitsplan wordt de trage weggebruiker en dan in het bijzonder de fietser centraal geplaatst, “ aldus Jürgen Deceuninck, zelf een fervent fietser. “We moeten onze inwoners ertoe kunnen overhalen om hun fiets te gebruiken voor kortere verplaatsingen, maar dat kan natuurlijk alleen met de juiste en veilige infrastructuur.” Op korte termijn wordt ervoor geopteerd om de zone 30 in het centrum sterk uit te breiden in de kernen van de 3 deelgemeenten, en dan in het bijzonder in de schoolomgevingen en in de woonwijken. Door het invoeren van fietsstraten wordt ook meer de focus op de fiets gelegd en kern van Dadizele zou een hele fietszone worden. In de Roeselaarsestraat zal de bebouwde kom effectief starten aan de rotonde met de Passendaalsestraat, in Slyps wordt de bebouwde kom uitgebreid tot aan de Dadizeelsestraat.

Schoolomgevingen

“Vanuit de scholen kwamen er heel wat klachten over de centrumstraten, zoals het niet respecteren van snelheden/zone30, onveilige verkeerssituaties en parkeerproblemen. Het doorgaand, zwaar verkeer bij het begin en het einde van de schooluren blijft, ondanks het feit dat het charter “werftransport- samen voor een veilige schoolomgeving” werd ondertekend zorgen voor een onveilige situatie. Maar ook foutparkeren van ouders bij het brengen en het ophalen zorgt ervoor dat er een onveilige schoolomgeving ontstaat. Deze punten houden kinderen en leerkrachten tegen om met de fiets of te voet naar school te gaan, aldus Jürgen.

In de sneltoets werd gevraagd om de situatie aan campus Ten Bunderen, VBS De Bunderboog  en de gemeentelijke basisschool Klavertje Vier expliciet te onderzoeken.

Na de invoering van de schoolstraat in de Poststraat/Neckerswegeltje, worden er in de schoolomgevingen van zowel Moorslede als Dadizele, fietsstraten ingericht. Bij het principe van de fietsstraat is de auto te gast en moet deze steeds achter de fietser blijven. Ondertussen werden de schoolomgevingen ook al voorzien van een passende wegmarkering om de zichtbaarheid van de school te verhogen. Voor campus Ten Bunderen en VBS De Bunderboog wil het bestuur blijven stimuleren om de leerlingen die uiteindelijk toch nog met de auto gebracht worden, afgezet en opgehaald worden op de site Grimmertinge, om zo, via een verkeersluwe doorgang naar school te kunnen stappen. Nieuwe wegmarkeringen zorgen ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen auto’s en zachte weggebruikers.

Parkeerbeleid

Na de dorpskernvernieuwing werd er een blauwe zone ingevoerd in enkele straten van de kern van Moorslede; In Dadizele werd geen blauwe zone ingevoerd. Zoals verder wordt aangehaald zullen in de toekomst in Dadizele enkele nieuwe ontwikkelingen komen, bij deze ontwikkelingen zullen nieuwe parkeerruimtes voorzien worden. “In de Stationstraat zijn er verschillende klachten van bewoners rond het parkeren”, aldus de schepen voor mobiliteit. “De vraag kwam dan ook vanuit de bewoners voor het invoeren van een bewonerskaart zodoende dat er meer parkeergelegenheid is voor de bewoners en de klanten van de lokale ondernemers”

Fietsbeleid

“Moorslede staat gekend als een fietsgemeente, maar dit houdt meer in dan het inrichten van wielerwedstrijden. Daarom wil het bestuur echt gaan inzetten op de fietser, aldus oud-renner Jürgen.

We willen meer fietsers op de baan brengen door het aanbod van veilige en voldoende fietsroutes te verbeteren en het fietscomfort te verhogen. De kwaliteit van de fietspaden gelegen langs het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is eerder van slechte aard en het is geen evidentie om deze op heel korte termijn te gaan verbeteren. Daarom zal geopteerd worden om naast deze BFF-routes, lokale bewegwijzerde fietslinten te creëren tussen de verschillende kernen. Het idee van de fietsstraat binnen de bebouwde kom kan zo verder worden doorgetrokken buiten de bebouwde kom met passende maatregelen ten voordele van de fietsers. Zoals eerder aangehaald wordt het centrum van Dadizele een fietszone en komen er in de schoolomgevingen in Moorslede fietsstraten. Bedoeling is tevens dat de schoolgaande kinderen vanuit de diverse woonwijken via een veilige fietsroute naar hun school kunnen rijden.

Daarnaast wordt bij wegeniswerken telkenmale de fietsinfrastructuur aangepakt. Zo zullen de komende jaren de fietspaden in de Ledegemstraat, Ketenstraat, Azalealaan, Geluwestraat, Nieuwstraat, Werviksestraat en Gentsestraat aangepakt worden.

Ruimtelijke ontwikkelingen Dadizele

Vooral in deelgemeente Dadizele zijn er momenteel heel wat ruimtelijke ontwikkelingen bezig. We denken dan aan de ontwikkeling van het Dadipark, de ambachtelijke zone in de Millesteenstraat, het RUP Kleppestraat dat eind vorige legislatuur werd goedgekeurd. In het kader van deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn er kleinere aanpassingen op korte termijn, maar op lange termijn wenst het bestuur ervoor te opteren om af te wachten welke impact de uitwerking van deze ruimtelijke ontwikkelingsplannen zullen hebben op de mobiliteit in de kern van Dadizele. Bij deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds nagegaan of er bijkomende trage veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers kunnen gecreëerd worden.

Trage wegen

Het verhaal van de Trage wegen kent al een hele historie binnen de Moorsleedse politiek, vorige legislatuur was dit zelfs een breekpunt tussen de meerderheidspartijen. Het huidige bestuur wil dit anders aanpakken en heeft ervoor geopteerd om eerst een gedragen beleidskader uit te werken rond de Trage wegen. Met dit beleidskader, waarvoor het basisboek van VZW Trage Wegen als leidraad werd gebruikt, is de gemeente Moorslede een pionier. Op de gemeenteraad van oktober ligt dan ook de voorlopige vaststelling van dit beleidskader ter goedkeuring en het bestuur hoopt om dit op de gemeenteraad van januari definitief te kunnen vaststellen, samen met een uitgewerkt trage-wegen-plan, afgetoetst aan dit beleidskader.